Vr-teknik för att gestalta framtidens klassrum

Hur kan man uppleva sina nya lärmiljöer innan de är på plats? Våren 2021 deltog Kinnarps i ett projekt tillsammans med blivande inredningsarkitekten Hebba Lejon från Konstfack för att ta reda på just det. Med tretton års erfarenhet som lärare i matematik och naturkunskap samt studier i forskning inom didaktik har Hebba stor insyn i utmaningarna när det kommer till den fysiska miljön i skolan. Hennes examensarbete handlade därför om att undersöka möjligheten att gestalta framtidens klassrum med hjälp av VR-teknik och effekterna av VR i gestaltningsarbete och dialog med skolan. 

”Den fysiska miljön i klassrum är ett aktuellt och relevant ämne. Dessa miljöer har faktiskt inte hängt med i utvecklingen och behöver anpassas till dagens undervisning. Forskning visar att den fysiska arbetsmiljön är ett verktyg som kan förbättra lärandet med 16 procent. Det känns jättekul och jag känner mycket för projektet.”

Hebba Lejon, Student inredningsarkitektur, Konstfack

I projektet fick man ta del av ritningar över kommande Platåskolan i Falköping. Utifrån dem valdes ett klassrum ut som Hebba gjorde en virtuell modell av. Klassrumsmiljöerna togs sedan fram i samarbete med pedagoger, skolledare och elever. I en workshop diskuterades vilka behov som finns och vilka aktiviteter klassrummet ska kunna stödja.

Hebba förklarar sin vision med klassrummet utifrån sina egna erfarenheter som lärare:

”Jag ville framför allt skapa ett klassrum som stödjer samlärande och kunskapsutbyte mellan elever, med fokus på att eleverna ska mötas. Forskning visar att elever lär sig bäst av varandra. Då måste vi skapa en fysisk lärmiljö där eleverna får mötas. Istället för att sitta på rad och blicka framåt på läraren så har klassrummet möblerats med öar av sitt- och ståplatser för eleverna. Det finns inte 28 likadana stolar eller 28 likadana bord. Barn har olika behov. Ibland vill man stå, ibland sitta. Det finns också de som gillar att ligga på golvet och arbeta så även det behovet är tillgodosett. I rummet finns även en gradäng, klädd med en matta, som flyter ut i rummet. Någon gång under lektionen behöver eleverna kanske röra på sig eller om de ska göra praktiska kroppsliga undersökningar i exempelvis matematik - lära sig uppskatta vikt eller längd - då finns det plats för det. I de varierade miljöerna kan läraren röra sig och vara den aktiva, engagerade och inspirerande läraren som den ska vara idag, enligt mig. Läraren kan enkelt överblicka, höra och inflika när det behövs.”

Till klassrummet har även ett intilliggande rum för enskilt arbete skapats, denna yta har inspirerats av en biblioteksmiljö avseende färg, form och möblering. Rummet är tänkt att användas när en elev behöver dra sig undan för att fokusera i en miljö som är lugn och bekväm.

Hebba berättar vidare om att responsen från deltagarna i projektet har varit jättebra:

”De var eniga om att det är stor skillnad att uppleva ett klassrum på en datorskärm och kliva in i det med VR-glasögon. Jag tror att VR kan vara ett verktyg som förklarar och visualiserar rummet på ett begripligt sätt. Med VR kan rummet upplevas inifrån och på det sätt som vi är vana vid att betrakta ett rum på, istället för en platt ritning. Skolan kan involveras och delta i gestaltningsarbetet. VR-modeller av klassrum och andra lärmiljöer kan också motverka att det blir ett glapp mellan arkitektens intentioner och pedagogens praktik, som kan innebära kostsamma renoveringar.”

Projektet avslutades på Konstfacks examensutställning där Hebba presenterade sitt examensarbete genom filmat material från projektet.

"Det var ett mycket spännande och lärorikt projekt"

Anders Larsson, Lärmiljöstrateg och Next Education® Manager på Kinnarps AB berättar:

”Vi arbetar ständigt med denna typ av samarbeten och såg det som en möjlighet att vara en del i att utveckla framtidens lärmiljöer. För oss var Hebbas bakgrund som lärare en betydelsefull faktor i det här projektet. Vi är övertygade om att det är oerhört viktigt att prioritera och noggrant planera den fysiska miljön i ett tidigt skede när nya lärmiljöer ska utformas. Då har man goda förutsättningar att skapa inredningslösningar som håller över tid och som stöttar elever, personal och verksamheten i stort. På Kinnarps har vi utvecklat lärmiljöanalysen Next Education® som med sina olika verktyg kan vara ett stöd i det viktiga förarbetet när nya lärmiljöer planeras. Att kunna kombinera den med att testa olika möbleringslösningar i VR ger en ännu bättre hjälp till skolor när nya lärmiljöer ska utformas.”