FÖRETAGSINFO

Kinnarps levererar arbetsplatslösningar.

Kinnarps levererar inredningslösningar för kontor och offentliga utrymmen. Hög kvalitet och låg miljöpåverkan kännetecknar hela värdekedjan, från råmaterial till färdiga arbetsplatslösningar. Kinnarps är en av Europas största leverantörer av arbetsplatsinredningar. Kinnarps driver försäljning i ungefär 40 länder. Kinnarps grundades 1942 av Jarl och Evy Andersson. Än idag är det ett helägt familjeföretag.

FÖRETAGSFAKTA

VERKSAMHET

Kinnarps erbjuder inredningslösningar för kontor, skola och vård/omsorg. Hög kvalitet och låg miljöpåverkan kännetecknar hela verksamheten – från råmaterial till färdiga lösningar.

 

 
OMSÄTTNING

Kinnarps omsatte 16/17 ca. 4.036 miljarder SEK.

 

FÖRSÄLJNING

Kinnarps är i dag Europas ledande leverantör av inredningslösningar för kontor. Kinnarps har försäljningsverksamhet i ca 40 länder.

PRODUKTION

Kinnarps har totalt sex olika produktionsanläggningar i Sverige. Produktion och montering görs i Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd, Vinslöv, Tranås (2). Den största anläggningen ligger i Kinnarp.

 

HUVUDKONTOR

Koncernledning och centrala koncernfunktioner finns i Kinnarp.

 

ANSTÄLLDA

Kinnarps har 2.300 anställda.

VARUMÄRKEN

Kinnarpskoncernen utformar, utvecklar och marknadsför följande varumärken: Kinnarps, Materia, Skandiform, NC Nordic Care, Drabert och MartinStoll.HISTORIA 

Kinnarps grundades 1942 av Jarl och Evy Andersson. 

 

ÄGARE

Kinnarps är ett helägt familjeföretag som i dag ägs av Jarl och Evy Anderssons barn och barnbarn. Flera av ägarna arbetar aktivt i företaget.

VILL DU VETA MER OM FÖRETAGET?

Kontakta oss

VÅRA VÄRDERINGAR FORMAR VÅRA BÄSTA IDÉER

Sibylla Jacobsson

”Våra grundvärderingar är viktiga för oss. De påverkar vår verksamhet positivt på många olika plan - allt från hur vi utvecklar produkter till hur vi samarbetar med kunder, arkitekter, leverantörer och kollegor. Värderingarna är ett arv från mina föräldrar, Evy och Jarl Andersson, och de bidrar till vårt företags framgång."

Sibylla Jacobsson, Styrelseordförande, Kinnarps Holding AB

FRAMÅTANDA & KREATIVITET

Vi strävar efter att driva utveckling och alltid se möjligheter. Vi ska vara kreativa, våga göra annorlunda och våga göra det som ingen annan har gjort. Vi arbetar effektivt, är uthålliga och strävar alltid efter att göra bättre.

SJÄLVSTÄNDIGHET & KOMPETENS

Vi strävar efter att lita på våra egna kunskaper och färdigheter samt tro på våra möjligheter. Vi utför arbetet på ett sådant sätt som gör att vi känner stolthet och vi vill utveckla oss själva.

ÄRLIGHET & ÖDMJUKHET

Vi strävar efter att föra en öppen och ärlig kommunikation. Vi umgås med människor på ett respektfullt sätt, oavsett status eller roll. Vi följer lagar och regler, samt håller det vi lovar.

ANSVARSTAGANDE & HELHETSSYN

Vi strävar efter att ta ansvar, hushålla med resurser och driva verksamheten på ett sätt så att den lever vidare. Vi ska gå till grunden med problem och ta reda på det verkliga behovet för en långsiktig lösning. Vi förstår samband, förutser konsekvenser, tar hänsyn till alla aspekter, värderar och balanserar dem.

ORGANISATIONEN

Kinnarps Holding AB är ett renodlat ägarbolag. 

Kinnarps AB har ett antal centrala delar som arbetar med koncerngemensamma funktioner, samordning, ledning och kontroll. Kinnarps AB är ansvariga för både kommersiell- och produktutveckling av koncernens produktvarumärken: Kinnarps, Drabert och MartinStoll. Kinnarps AB ansvarar för Materia Group.

Materia Group ansvarar för de tre varumärkena Materia, Skandiform och NC Nordic Care. 

Kinnarps AB ansvarar för att tillverka produkter vid de tre produktionsenheterna i Kinnarp, Jönköping och Skillingaryd. Funktioner såsom inköp, logistik, produktion och konstruktion arbetar gemensamt för bästa samordning och effektivitet.

 

Säljande dottterbolag. Kinnarps äger ett antal säljbolag runt om i världen, med eget kommersiellt ansvar.

Representanter. Kinnarps har via avtal också knutit ett stort antal fristående agenter till koncernen. Dessa agenter fungerar som återförsäljare av Kinnarps inredningslösningar. Totalt finns Kinnarps idag på cirka 200 försäljningsställen runt om i världen.

Koncernledning

Kinnarps AB leds av Kinnarps koncernledning, där följande personer ingår:

 • Robert Petersson
  Robert Petersson, CEO

 • Jenny Hörberg
  Jenny Hörberg, Director Global Range & Design

 • Kjell Strandberg
  Kjell Strandberg, Director of Human Resources

 • Thomas Johannesson
  Thomas Johannesson, MD Materia Group

 • Anders Hermansson
  Anders Hermansson, Acting COO

 • Joakim Prior
  Joakim Prior, Director Purchasing

 • Nicklas Magnusson
  Nicklas Magnusson, CFO

 • Ann Cederwall
  Ann Cederwall, Director Global Marketing & Communications

PRODUKTION & LOGISTIK

MED ANSVAR FÖR HELA KEDJAN

I vårt tillverknings- och logistiksystem , investerar vi kontinuerligt i den senaste tekniken som gör det möjligt för oss att hantera allt från en enda produkt till en komplett inredningslösning med hundratals arbetsplatser, allt anpassat till våra kunders behov, på ett effektivt sätt och med kortast möjliga leveranstid. Genom att använda digitala lösningar har vi integrerat alla steg i affärsprocessen , från att utforma en inredningslösning tillsammans med våra kunder, via tillverkning, leverans och överlämnande till slutanvändare över hela Europa och internationellt. Genom att ha förmåga och kapacitet att hantera hela processen från inredningsdesign till överlämning med egna medel, kan vi leva upp till våra löften med kvalitet i alla led.

Vi tar ansvar för hela kedjan - från produktion till leverans och installation hos kunden. Vi kan leverera och installera över hundra arbetsplatser, per kund, per dag, vilket våra leveransteam monterar och installerar med minimal störning. Beställningar inom Europa är levererade inom fyra till sex veckor. Vi levererar även internationellt. 

Varje dag, lämnar tjugofyra fullt lastade containrar våra fabriker för att leverera arbetsplatslösningar avsedda för välstånd och välbefinnande. Vårt optimerade transportsystem innebär att vi inte använder kartonger. Detta gör det möjligt för oss att lasta produkterna som ett pussel, med återvinningsbara filtar för att skydda produkterna och lasta upp till 50% fler produkter per container än vad som är standard för industrin. Leveransvägar optimeras med hjälp av en avancerad ruttplaneringssystem, som är kopplat till produktionen. Vi har också investerat i en modern flotta av miljövänliga fordon för att minska vår miljöpåverkan. Sedan 2014 har vi minskat utsläppen med 7%.

HÅLLBARHETSPOLICY

Vår affärsidé är att, utifrån ett helhetsperspektiv, skapa inspirerande och effektiva arbetsmiljöer som bidrar till framgång. 

Vi brukar sammanfatta detta i en enkel affärsfilosofi - Better at work - som innebär att vi strävar efter att förstå företags och organisationers behov av inredningslösningar och tjänster och göra dessa verkliga. Vårt arbete för att nå en långsiktigt hållbar utveckling har sitt ursprung i och upprätthålls genom vårt arbete med ständiga förbättringar och en planerad utveckling. Vi strävar efter att skapa en ansvarsfull och värdeskapande balans mellan våra kunders och intressenters behov, omsorg om vår miljö, människorna vi påverkar och en sund ekonomi. Kinnarpskoncernens Hållbarhetsprogram är framtaget utifrån vår strategi och våra grundvärderingar.

FÖREBYGGANDE

Förebyggande innebär för oss att vi identifierar och förebygger alla oönskade effekter, risker och beteenden och åtgärdar problemet vid källan.

KOMMUNIKATIVA

Vi är kommunikativa, genom en öppen och kontinuerlig dialog gällande företagets hållbarhetsprogram och åtaganden, både internt och med externa intressenter.

ANSVARSTAGANDE

Ledningen och medarbetare inom Kinnarpskoncernen är ansvariga att följa denna och övriga policy-dokument, lagkrav, rutiner och krav.

KOMPETENTA

Vi ökar och förnyar vår kompetens för att säkerställa efterlevnad av vår policy, att fastställda mål uppnås och att våra rutiner följs och utvecklas.

INNOVATIVA

Nytänkande och innovation innebär att vi vågar vara annorlunda och vågar göra det ingen annan har gjort.

NÅGRA AV VÅRA HÅLLBARHETSCERTIFIKAT OCH MÄRKNINGAR

HÄR FÖR DIG.
FRÅN BÖRJAN TILL SLUT.

Ute efter en särskild produkt? Intresserad av att utforma en lösning specifikt efter era behov? Eller bara nyfiken på vad vi kan erbjuda er? Kontakta oss - vi finns här för dig.