The Better Effect
Ett vidgat perspektiv på hållbarhet

En ny generation ställer nya krav på företagens hållbarhetsarbete

”Allt fler vill göra hållbara val och därför måste vi göra det enklare att välja. Vi tydliggör vårt hållbarhetsarbete inom sex olika områden som vi vet ger bättre effekt”

Johanna Ljunggren, Kinnarps Sustainability Manager

OMRÅDEN FÖR BÄTTRE EFFEKT

RÅVAROR OCH RESURSER

Att använda rätt råvaror och att hushålla med resurserna är sunt bondförnuft. Det är förutsättningen för en hållbar verksamhet och en viktig del av vår företagskultur. Vi tar ansvar för våra material och väljer inte råvaror eller tillverkningssätt som belastar miljön i onödan.

MÅL

År 2020 ska all träråvara komma från FSC®-certifierade eller tredjepartskontrollerade källor.

ANSVARSFULL ELLER
KONTROLLERAD
TRÄRÅVARA
96%

Utsläpp av
koldioxid
-27%

Klimat

Våra egna ”blåbilar” ger oss en unik möjlighet att minska CO2-utsläppen. Vårt smarta lastkoncept gör att vi kan packa mycket mer i våra lastbilar. När andra behöver upp till tre släp, klarar vi oss med två. Dessutom kan vi själva välja drivmedel till våra transporter. Nu siktar vi på att bli klimatneutrala.

MÅL

År 2020 är utsläppen reducerade med 35% jämfört med 2014.

Rena material

Våra möbler finns i miljöer där barn och vuxna tillbringar stora delar av sitt liv. För oss är det självklart att våra produkter inte ska innehålla skadliga ämnen som påverkar människors hälsa och förmåga att göra ett bra jobb.

MÅL

År 2020 har utsläppen av VOC i vår egen produktion minskat med 50% jämfört med basåret 2015.

Förbrukning av
lösningsmedel
-46%

Inköp med
låg risk eller
revision
99%

Socialt ansvar

Världen är inte rättvis. Men vi har möjligheten att se till att de människor som hjälper till att tillverka våra produkter får göra det under bra arbetsvillkor. Det gäller både oss själva och våra samarbetspartners.

MÅL

2020 ska 100% av inköpsvolymen klassad som förhöjd risk vara kontrollerad med en revision.

Återbruk

Att kunna klä om en soffa eller byta ut en sliten bordsskiva borde vara en självklarhet. Men så har det inte varit i möbelbranschen. Genom att erbjuda cirkulära tjänster och genom att utveckla nya cirkulära affärsmodeller hjälper vi våra kunder att hushålla med resurserna.

MÅL

År 2020 går 35% av avfallet från vår verksamhet till materialåtervinning. På sikt skickas inget avfall till deponi.

 

Andel
material till
återvinning
28%

Sitter
hela dagen
21%

Ergonomi

Stressrelaterade sjukdomar och belastningsskador på kontoret är ett växande samhällsproblem. Stillasittande arbete ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och stroke. Ändå uppger 21% av våra tillfrågade kunder att de sitter ner och jobbar hela dagen. Det vill vi ändra på.

FRISKARE MEDARBETARE. Ergonomiska lösningar ger piggare och mer kreativa medarbetare, bidrar till minskad ohälsa och färre sjukskrivningar.

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE. En inspirerande och hälsosam arbetsplats stärker verksamhetens varumärke. Det blir lättare att behålla och locka nya talanger.

ÖKAD TRIVSEL. Bra ergonomi är avgörande för att man ska lyckas med ett aktivitetsbaserat kontor. Om medarbetarna känner sig hemma, lätt kan anpassa arbetsplatserna och själva får välja när de vill vara sociala eller arbeta koncentrerat så ökar trivseln och produktiviteten.

 

TA EN TITT I VÅR HÅLLBARHETSRAPPORT

Att prata om vad man vill göra är en sak. Att verkligen göra det är en helt annan. Vi på Kinnarps har valt att vara helt transparenta med vårt hållbarhetsarbete. Vi berättar både de bra sakerna och de dåliga. Det är så man blir bättre. Läs vad som har hänt sedan sist i vår nya hållbarhetsrapport.

Ladda ner

EN VÄRDEKEDJA SOM ÄR UNIK I BRANSCHEN

Företagen i Kinnarpskoncernen har en gemensam värdekedja som förenklar hållbarhetsarbetet för våra kunder och samarbetspartners. Vi hittar hela tiden nya lösningar som ger bättre effekt. Där andra ser en stol eller ett skrivbord, ser vi hundra sätt att förändra. Förändringar som påverkar dig, dina medarbetare och samhället på ett positivt sätt. Samtidigt som vi ger naturen en bättre möjlighet att göra sitt.

1. DESIGN

Ända från ritbordet, utformar vi produkter som ska vara ergonomiska och anpassningsbara. Vi skapar flexibla produkter som låter användaren göra produkten till sin. Vi tar ansvar för att våra produkters komponentmaterial kan läggas samman för enkel återvinning. Vi ställer höga krav på de material som används vid tillverkningen av en produkt, för att säkerställa en låg miljöpåverkan.

2. RÅMATERIAL

Vi har skapat ett verktyg - Kinnarps Evaluation System - för att hålla oss uppdaterade kring miljöprestandan på de material vi använder. Detta ger oss extra kontroll över våra produkters innehåll. Vi använder antingen certifierat virke eller trä, från en källa vi har verifierat och riskbedömt. Många av våra tyger har miljöcertifierade referenser. Vi använder återvunnen metall så mycket som möjligt och formar vår egen stoppning, vilket ger oss full kontroll över materialet.

3. TILLVERKNING

Vi undviker miljöfarliga och ohälsosamma substanser i alla våra produktionsprocesser. Efter att ha uppnått optimala resultat i SMETAs etiska granskning, lovar vi stolt att ställa höga krav på oss själva. Vi har ett whistle-blower system på plats, som göra att anställda under anonymitet kan kommunicera känsliga problem de bevittnar. Vi kräver också av våra leverantörer undertecknar vår uppförandekod.

4. FÖRSÄLJNING

Vi har lång erfarenhet när det gäller att skapa goda arbetsmiljöer. Med hjälp av Kinnarps Next Office-analysverktyg, arbetar vi tillsammans med varje kund för att hitta en aktivitetsbaserad lösning som passar varje enskilt företags behov. Flera av våra återförsäljare är ISO-certifierade som arbetar systematiskt för att förbättra kvalitet och minska miljöpåverkan. Till exempel har vi bytt till energieffektiv belysning i många av våra showrooms.

5. DISTRIBUTION

Vi har ett eget transportsystem med en mycket hög nyttjandegrad - över 90%. I stället för engångsemballage, lindar vi filtar runt våra produkter. Filtar som vi tar med oss hem sen och återanvänder. Detta sparar oss och våra kunder 6,5 ton förpackningar varje dag. På vägen tillbaka till fabrikerna, fyller vi våra lastbilar med material från våra leverantörer. Vi kör främst på diesel med tillsats av tallolja, vilket minskar vår klimatpåverkan.

6. ANVÄNDNING

Vi skapar inkluderande inredningslösningar baserade på människors verkliga behov. Med Kinnarps Next Office-koncept, kan de anställda röra sig mellan ett antal ergonomiskt riktiga miljöer. Genom att använda ljuddämpare skapar vi balanserade akustiska miljöer, vilket leder till lägre stressnivå och ökat välbefinnande. Vi har möjlighet att jämföra de akustiska egenskaperna hos olika produkter genom att studera deras individuella omständigheter. Vi ställer höga krav på vårt material och genom att undvika onödiga kemikalier, skapar vi en sund inomhusluft. 

7. ÅTERANVÄNDNING

I vårt kundkontrakt finns möjligheten att låta oss inventera era befintliga möbler för att identifiera produkter som kan återanvändas i den nya designen. Vissa produkter kan enkelt uppgraderas eller renoveras - till exempel genom att ersätta bordsskivor eller stolstoppning. För produkter som inte längre kan användas, erbjuder vi er att ansvarsfullt hantera och återvinna allt material.

BOCKA AV DINA HÅLLBARHETSMÅL MED THE BETTER EFFECT INDEX

The Better Effect Index är det första heltäckande verktyget för dig som vill göra hållbara inredningsval. Indexet betygsätter Kinnarps produkter inom sex viktiga hållbarhetsområden och visar den möjliga effekten.

Läs mer

Några av våra certifikat och märkningar