Johan Franzén, Next Care Concept Manager, Kinnarps

Johan Franzén är konceptansvarig för Next Care hos oss på Kinnarps och har 20 års erfarenhet av att skapa bättre vårdmiljöer. Han menar att det är möjligt att skapa fysiska miljöer som ökar välbefinnandet för alla som vistas i dem, oavsett om det är brukare, anhöriga eller personal. Det är vad vi på Kinnarps vill kalla ”läkande rum”.

Varför har ni skapat Kinnarps Next Care®?

Vården och omsorgen om varandra är en av våra mest angelägna samhällsfrågor. Nästan alla har varit i en situation där man själv eller anhörig behöver vård och stöd. Och nästan alla har en åsikt. Den kanske största utmaningen är att vården i dag ibland kan uppfattas som ojämlik och orättvis. Varför ska tillgången till en viss typ av behandling eller möjligheten att vistas eller bo i en väl utformad vård- och omsorgsmiljö vara ett lotteri beroende på var man bor? När det gäller just vårdmiljöerna är vi på Kinnarps övertygade om att det inte bara handlar om ekonomiska resurser. Det handlar om kunskap. Rätt utformad kan omsorgsmiljön ge stora samhällsvinster, eftersom den fysiska miljön har stor betydelse för hur vi mår. Individen som bor eller vårdas i miljön kan uppleva ett större välbefinnande och till och med läka bättre, samtidigt som personalens arbete underlättas. Helt enkelt en miljö där alla, både brukare, personal och anhöriga, trivs och känner samhörighet. Kinnarps Next Care® är en metod för utformning av sådana ”läkande rum”. En metod som bygger på lång erfarenhet och konkret kunskap och som kan underlätta för föreskrivare, verksamhetsledare och personal att välja rätt möbler som faktiskt ger dokumenterat positiva effekter – både för den enskilda individen och samhällsekonomiskt.

Hur skapar man den optimala vård- och omsorgsmiljön?

Att vi får bo eller vistas på en plats där vi trivs och känner oss hemma, och som skapar de bästa förutsättningarna för ett värdigt socialt liv och meningsfulla aktiviteter, är väldigt viktigt för att vi ska må bra. För att kunna skapa den här typen av ”läkande rum” krävs att det finns en samsyn och tydlig vision i verksamheten och att alla berörda, inte minst personalen, blir inkluderade och engagerade. Man måste identifiera verksamhetens aktiviteter och behov utifrån visionen och välja inredning och möbler efter det. Det är väldigt viktigt att vårdmiljön och dess möbler kombinerar både hårda och mjuka värden. De hårda värdena kan till exempel handla om att möblerna, förutom rätt mått och funktioner, också är flexibla och lätta att flytta samt att de kan hängas upp i samband med städning. Det är också viktigt med hygien – bland annat att möblerna har avtagbara och tvättbara klädslar. De mjuka värdena handlar om våra sinnesupplevelser. Ljud, ljus, doft och taktila kvaliteter. Inredningen ska stötta såväl brukare som personal och anhöriga. En ny generation ställer helt andra krav på vård- och omsorgsmiljöer, och därför bör rummen inredas på annorlunda sätt än tidigare.

Vilken är den viktigaste trenden inom inredning för vård och omsorg?

Individfokus! Dagens och framtidens vård fokuserar på individen, på människan bakom vårdbehovet. ”Vårdpaket” och storskaliga lösningar där alla bemöts på samma sätt är tabubelagt och det är naturligtvis en utveckling som vi ska vara mycket glada för! Men ambitionen att möta den enskilda människans önskemål och behov ställer också krav på en ökad flexibilitet i vårdmiljön – och här har möblerna stor betydelse.

Vilka är fördelarna med ”rätt möbler på rätt plats”?

Bättre livskvalitet! Möbler som stöttar och stimulerar individen i vardagen ökar välbefinnandet. Om möblerna gör det lättare att klara sig själv så ökar tryggheten samtidigt som risken för fallskador minskar. Med flexibla lösningar som är smidiga att möblera om och flytta ger färre tunga lyft, underlättar städning och hygienarbetet och minskar belastningen och stressen på personalen. Det kanske låter lite krasst – men egentligen handlar det om att spara tid. Tid som kan användas till att öka kvaliteten på vården. I dag läggs det oerhört mycket tid och resurser på att rätta till sittställningen, hjälpa till manuellt för att stötta upp balansen eller att hjälpa brukaren upp efter ett fall. Rätt möbler kan minska behovet av de här insatserna. Möbler i god design är inte bara hållbara ur kvalitetssynpunkt. De är en framtidssäkrad investering i form av tidlösa former och funktioner som möter även morgondagens behov. Möbler i god design ger dessutom vårdmiljön en attraktiv identitet som tilltalar alla individer, så som boende, anhöriga och personal. Det skapar dessutom en positiv bild i samband med nyrekrytering av både hyresgäster och personal. Vårdmiljön blir en plats där man känner sig hemma och trivs.

Vilka är framtidens utmaningar?

Vi lever allt längre och är allt friskare. Därmed förväntas vi klara oss hemma allt längre. Det innebär att när vi väl kommer till ett vårdboende, så kommer vi vara i större behov av hjälp än tidigare generationer. Mycket tyder tyvärr också på att demenssjukdomar kommer att bli den nya folksjukdomen, och detta är förstås något som miljöerna måste utformas för. Befolkningen blir även allt mer heterogen, med till exempel fler utrikes födda både bland brukare och personal, vilket också kommer att påverka hur vi utformar vårdmiljöerna då det är många kulturer som ska mötas.

”Den individcentrerade vården ställer helt nya krav på våra vård- och omsorgsmiljöer. Här har möblerna en oerhört viktig funktion.”

Johan Franzén, Next Care Concept Manager Kinnarps

Lär känna personerna i samtalet