Så får du medarbetare tillbaka till kontoret

Förändrade arbetssätt i en hybrid värld ställer nya krav på arbetsplatsen. Med möjligheterna som dagens teknik skapat – hur måste kontoret se ut för att medarbetare ska känna nytta och värde av det?

Mer än någonsin diskuteras kontorets betydelse och utformning. Strävan efter innovation, kreativitet, problemlösning och effektivitet samtidigt som man främjar hälsa, välmående och trivsel hos medarbetare är en nyckelfråga hos många organisationer. Allt från arbetssätt, kontorslayout och arbetsflöde till teknik och work life balance är under lupp. Och det blir allt viktigare att inte bara behålla, utan även attrahera ny arbetskraft. Här spelar kontoret en viktig roll som kulturbärare, knutpunkt och plats där organisationens image och värderingar speglas. Men behoven och kraven har höjts, nu tävlar kontoret med hemmet.

Vanligaste fällan många går i när de strävar efter ett attraktivt kontor

– Utan tvekan är den vanligaste fällan att man går direkt på lösning och struntar i att identifiera och analysera de faktiska behoven, menar Henrik Axell. Han arbetar med förändringsledning och behovsanalyser för att hjälpa organisationer att skapa arbetsmiljöer som främjar välmående, effektivitet och produktivitet. Axell beskriver hur många hoppar på trenden att utforma kontoret till en mötesplats med sociala ytor för att locka människor in till arbetsplatsen – men glömmer bort att det också behövs miljöer för att kunna arbeta avskilt och koncentrerat. Har man som medarbetare inte tillgång till även den typen av miljöer på kontoret väljer man hellre att jobba hemifrån. Ett kontor blir attraktivt först när det både är estetiskt tilltalande OCH ger medarbetare förutsättningar att utföra alla sina arbetsuppgifter på bästa sätt.

Ett lyckat kontor behöver alltså utformas för att stötta både enskilt arbete och samarbeten. I vilken grad kontorsytan ska fördelas mellan dessa två måste baseras på varje unik organisations behov. One size doesn’t fit all. Balansen mellan social interaktion och fokuserat arbete är avgörande för att odla en blomstrande och produktiv arbetsplats.

Square_henrikaxell.jpg

Henrik Axell, Head of Workplace Strategy, Kinnarps AB

Ett lyckat kontor måste utformas för att stötta både enskilt arbete och samarbeten.

Nyckeln för att utforma ett kontor som medarbetare vill komma till

– Vår långa erfarenhet av arbetsplatsdesign, där vi genomfört över 350 arbetsplatsförändringar med hjälp av Kinnarps metodik och behovsanalys Next Office®, visar att ett gediget förarbete skapar framgång, säger Axell. Nyckeln är att kartlägga unika behov och arbetsmönster. Det ger förutsättningar att nå den bästa och mest hållbara lösningen.

Next Office® hjälper till att samla in värdefull kunskap och data inför utformningen av arbetsmiljöer. Med särskilt utvecklade verktyg guidas ledningen i arbetet med vision, mål och ramverk för projektet. Genom workshops, föreläsningar och webbenkät kartläggs behov och arbetsmönster och personalen involveras på ett genomtänkt sätt. Fokus ligger på att tänka framåt och öppna upp för nya idéer kring hur kontoret kan användas för att på bästa sätt skapa nytta och värde.