God ergonomi är god ekonomi

Holistisk ergonomi skapar bättre arbetsförhållanden, vilket i sin tur leder till en bättre ekonomi. Den samlade forskningen inom området är glasklar: satsningar på ergonomi, välmående och hälsa är alltid en ekonomiskt fördelaktig investering.

Räkna med nya vinster

Ergonomi och ekonomi är knutna till varandra, då det ena alltid påverkar det andra. För de allra flesta företagsledare och chefer är det självklart att se ekonomiska fördelar med att ha välmående medarbetare som dessutom kan prestera bra när de är på jobbet, men det är inte lika självklart att man ser den starka kopplingen till ergonomi. När människor mår bra tack vare en genomtänkt ergonomisk lösning, oavsett om det gäller kontor, skola eller omsorg, så händer något konkret, både i den dagliga verksamheten och på den sista raden.
Faktum är att ett holistiskt ergonomiperspektiv gör att människor blir mer produktiva och effektiva. De dagliga uppgifterna blir enklare, bekvämare och mer hälsosamma att utföra samtidigt som sjukskrivningarna minskar. En välfungerande miljö där människor trivs och kan prestera gör också att det är enklare att behålla medarbetare samt rekrytera ny personal.

Pengar och tid tickar i väg

Föreställ dig att du leder ett företag med 100 medarbetare. Varje vecka lägger dina anställda 15 minuter på att hitta lämpliga mötesrum. Medellönen är 36 100 kr. På ett år kommer du att lägga över en miljon kronor på att få din personal att hitta en lämplig plats att mötas på. Med andra ord kan till synes små problem få stora ekonomiska konsekvenser. Om du ser på ergonomi ur ett holistiskt perspektiv, så kan du lägga pengarna på viktigare saker i stället.

 

Minska antalet sjukskrivningar

En god fysisk miljö som dessutom fungerar bra både organisatoriskt och socialt leder till färre sjukskrivningar och arbetsrelaterade skador. Det är fakta. Bra förhållanden och förutsättningar på arbetsplatsen, mjuka som hårda, gör också att friska människor presterar bättre när de är på jobbet. I stort sett all tillgänglig forskning tyder på samma sak, då vi människor fungerar på samma sätt, oavsett land eller yrke. Enligt studier från Eurofund, Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, är människor frånvarande från jobbet någonstans mellan 3 och 6 procent av arbetstiden. Frånvaron kan bero på en mängd olika faktorer, men man räknar med att frånvaron, inklusive sjukskrivningar, i genomsnitt årligen kostar varje medlemsland runt 2,5% av landets BNP. Det är ett estimat och en komplicerad beräkning att göra, men det är tydligt att frånvaro från jobbet, oavsett anledning, kostar enormt mycket pengar för samhället.

Bättre hälsa ger bättre avkastning

I en undersökning från McKinsey and Company baserat på företag i S&P 500, så får 8 av 10 företag som investerar i välmående och hälsa resultat inom 6–12 månader. De fastslår att i stort sett alla företag gynnas ekonomiskt genom att satsa medvetet på hälsa och välmående. Undersökningen visar också att omsättningsnivån kan öka rejält, i vissa fall upp till 18%.

 

5 nycklar till holistisk ergonomi

1.

Ta hjälp av en arbetsplatsanalys för att kartlägga och analysera verksamhetens faktiska behov kring den fysiska miljöns utformning kopplat till vision och arbetssätt.

2.

Informera och involvera personalen på ett välplanerat och genomtänkt sätt i utformningen av kontorsmiljöerna.

3.

Vid utformning av nya eller befintliga arbetsmiljöer planera för implementering av arbetssätt, miljöer, zoner och produkter med viktiga funktioner. Detta gör att all personal förstår vilka möjligheter som finns och hur kontoret kan nyttjas på ett ergonomiskt och optimerat sätt.

4.

Skapa en Playbook med gemensamma riktlinjer och spelregler för kontoret. Den förklarar hur arbetsplatsen ska fungera och hjälper till att upprätthålla organisationens vision. En Playbook gör det även enkelt att introducera ny personal.

5.

Följ regelbundet upp hur kontoret fungerar, inte bara precis när nya kontorsmiljöer har designats. Det gör att man snabbt kan göra justeringar när behov skiftar eller organisationen förändras.

Flexibilitet och välmående åt folket

Forskning och marknadsundersökningar visar att människor ser flexibilitet och välmående som två viktiga huvudingredienser i arbetslivet, något som i sin tur är ett konkret resultat som du kan uppnå genom holistisk ergonomi. Ökad flexibilitet och ökat välmående är särskilt viktigt att tänka på i en tid då i stort sett hela näringslivet funderar på hur framtidens kontor kommer att se ut och fungera. Samtidigt kräver idag många arbetsgivare att medarbetarna ska vara pålitliga, ansvarsfulla, disciplinerade, motståndskraftiga, stresståliga, sociala, anpassningsbara, engagerade och problemlösande. Om ekvationen haltar någonstans på vägen på grund av bristfällig ergonomi, kan det leda till problem som du kanske inte har tänkt på. En dålig stol kan leda till ryggproblem med ökad stress som följd, en för hög ljudnivå kan göra att man inte kan koncentrera sig och får huvudvärk och en skadlig kultur kan göra att man hellre tar en sjukdag än att åka till jobbet. Listan kan göras lång, då det ena alltid påverkar något annat i den holistiska helheten.

Rätt miljö boostar hälsan

I en undersökning från Eurofund framgår det att de vanligaste upplevda hälsoproblemen som påverkar människor negativt är smärtor i rygg, muskler och nacke. En stor andel anger även huvudvärk och överansträngda ögon som vanliga problem. Det finns stora skillnader mellan yrkes- och åldersgrupper, men i undersökningen framgår det tydligt att nästan alla hälsoproblem är starkt kopplade till den fysiska och sociala miljön. Holistisk ergonomi är inte hela lösningen, men kan bevisligen främja människors välmående. Något som har stor betydelse för saker som allmänhälsa, engagemang, kreativitet, energi och produktivitet.

Tillfälligt avbrott

Olika typer av avbrott i arbetet är ett stort problem på många arbetsplatser, vilket gör att effektiviteten blir lidande. Det kan vara något så enkelt som att börja prata med någon som sitter djupt fokuserad vid sitt skrivbord. Forskning visar att personen som blir störd skulle ha varit upp till 4 gånger mer effektiv utan ett avbrott. Samma forskning visar att det tar sig uttryck i exempelvis otydligare och mindre trevliga mejl samt ett fördubblat antal misstag generellt. Anledningen är att vi människor försöka kompensera för avbrott, vilket leder till ökad stress, frustration och tidspress. Om det är ett ständigt problem, kan det leda till allt från utbrändhet till en sämre kultur på jobbet. Därför är det viktigt att anpassa din ergonomiska lösning och miljö efter olika typer av människor. Vissa behöver lugn och därmed också allt från rätt möbler och färger till rätt ledarskap och kultur. Det fungerar förstås på samma sätt åt andra hållet. Människor som vill och behöver ha en ständig dialog måste också inkluderas i det holistiska perspektivet.

Risker med statiskt sittande

Sett över hela världen är ryggsmärtor den främsta orsaken till att människor hindras från att arbeta och att utföra vardagliga aktiviteter på bästa sätt. Ryggproblem, orsakat av för lite rörelse och för mycket statiskt sittande på felaktigt utformande stolar, kan leda till saker som prestationsproblem, långvariga depressioner och sjukskrivningar. Det finns en stark koppling mellan långvarigt statiskt sittande och en rad hälsoproblem såsom hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, övervikt, diskbråck och några former av cancer. Det statiska sittandet påverkar även saker som muskler, senor, ledband, brosk och nerver.

54% hittar inte rätt personal

Undersökningar visar att fler än hälften (54%) av världens arbetsgivare har svårigheter att rekrytera rätt medarbetare. En siffra som har fördubblats under det senaste decenniet. Det beror på en mängd olika faktorer, men det är tydligt vem som sitter på makten, och det är inte längre arbetsgivarna. Lön, flexibilitet och känslan av man blir utmanad på jobbet är det viktigaste för människor, men dessa ska inte ses som isolerade öar. Det bygger i sin tur på att människor värderar teamkänsla, välmående, kultur och ledarskap väldigt högt. Moderna arbetare är som moderna konsumenter, de vill ha en användarupplevelse på jobbet. Det är här holistisk ergonomi kommer in i bilden. De fysiska, organisatoriska och sociala faktorerna målar tillsammans upp en ljusare bild av framtiden. Om du skapar en grund för ökad individualitet och inkludering, så har du också bättre förutsättningar att hitta rätt kompetens och samtidigt stärka ditt varumärke eller din organisation som helhet.  

Ergonomi är en enkel kalkyl

Kinnarps holistiska perspektiv utgår från vetenskapen och marknadens behov, men också från vår långa erfarenhet. Det är en trygghet och en tillgång för dig som arbetar inom kontor, skola eller omsorg. Kort sagt vet vi att ergonomin förhöjs väsentligt om du lägger stor vikt vid helheten. Genom att investera i din miljö ur ett holistiskt perspektiv får du med alla pusselbitar i det ergonomiska pusslet. Du tar hand om de fysiska aspekterna såsom möbler, planlösning, luft, temperatur, ljus, färg, material, ljud och rörelse. Dessutom har du stora möjligheter att styra organisatoriska och sociala faktorer i önskad riktning såsom kultur, ledarskap, individualitet, inkluderande, beteende och etikett. Saker som tillsammans har stor inverkan på totalupplevelsen och ekonomin. Vi hjälper dig!

Kontakta oss

Utforska holistisk ergonomi

Källor

 • “Absence from work”, Eurofound
 • “European Company Survey 2019”, Eurofound
 • “6th European Working Conditions Survey”, Eurofound
 • “Back pain facts and statistics”, American Chiropractic Association
 • “What workers want in 2020”, Manpower Group
 • “Employment Outlook Survey Q3 2021”, Manpower Group
 • “The Cost of Interrupted Work: More Speed and Stress”, University of California
 • “Arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem” (“The importance of the work environment for back problems”), the Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services
 • “Organizational health: A fast track to performance improvement”, McKinsey & Company
 • “Prolonged static sitting at work: health effects and good practice advice”, European Work Environment Agency
 • “Sittande, stående och gående arbete” (“Sitting, standing and walking work”), Swedish Work Environment Authority