Vägen till er nästa vårdmiljö

Hur skapar man en attraktiv och välfungerande vårdmiljö där boende, personal och anhöriga trivs och mår bra? På Kinnarps skräddarsyr vi alltid en process som passar för ert unika projekt. Med vår erfarenhet ser vi fyra tydliga faser som involverar projektets alla intressenter, alltid med utgångspunkt i den specifika verksamheten och med individen i centrum.

I första fasen rekommenderar vi vår vårdmiljöanalys Next Care® där vision och mål fastställs, utmaningar och möjligheter identifieras samt behov idag och framåt kartläggs. Resultaten sammanställs och analyseras innan de översätts till konkreta förslag på en inredningslösning anpassad efter behov. Implementering sker i form av leverans, installation och genomgång av produkter och de nya miljöerna med personalen för att säkerställa att alla vet vilka möjligheter den nya vårdmiljön ger och hur den fungerar. I den sista fasen görs sedan en uppföljning för att utvärdera, analysera och eventuellt justera så att vårdmiljön fungerar på bästa sätt för alla individer.

SÅ FUNGERAR KINNARPS VÅRDMILJÖANALYS

vision.png

VISION OCH MÅL

Först samlar vi ledning eller projektgrupp för att skapa samsyn kring projektet. Vi håller en föreläsning om framtidens vårdmiljöer grundad i forskning och erfarenheter samt genomför en workshop för att identifiera utmaningar och möjligheter. Tillsammans formulerar gruppen värdeord, vision, mål och strategi. Det är viktigt att ledningen har en tydlig och gemensam bild av verksamhetens mål och värdegrund.

mapping.png

KARTLÄGGNING OCH INVOLVERING

I nästa steg involverar vi personal och andra intressenter i projektet för att samla så många olika perspektiv som möjligt. Vi utbildar i kravställning på inredning och kartlägger behov idag och framåt. Genom olika workshops testar vi nya idéer och tankesätt, går igenom de olika rumsligheterna och vilka aktiviteter som sker i dem samt diskuterar hårda och mjuka värden.

result.png

RESULTAT OCH REKOMMENDATIONER

Allt det som kommit fram under möten, diskussioner och workshops sammanställs i en rapport. Tillsammans går vi igenom rapportens resultat och dess slutsatser. Utifrån vision och mål ger vi rekommendationer om den fysiska miljön och vad som är viktigt att tänka på i nästa steg när en ritning ska utformas och inredning köpas in. Med rapporten och den nya kunskapen som grund finns förutsättningar för att skapa en verksamhetsanpassad vårdmiljö.

FRÅN ANALYS TILL EN NY VÅRDMILJÖ

Vi konkretiserar vårdmiljön genom att rita en inredningslösning som grundar sig i resultatet från analysen. Med möbler i noga utvalda material och färger designar vi en fysisk miljö som förverkligar verksamhetens vision. Kinnarps egen personal levererar och installerar inredningen samt ger en introduktion till den nya vårdmiljön. Tillsammans med personalen går vi igenom vilka funktioner och möjligheter som finns, hur miljöerna ska användas på ett ergonomiskt riktigt sätt samt fungera enligt framtagna riktlinjer för den specifika verksamheten.

Står du inför planering av ett nytt särskilt boende för äldre?

Kontakta oss

HÄLSOEKONOMISKA EFFEKTER

Effekten du får av en vårdmiljöanalys är en hållbar och hälsofrämjande vårdmiljö som skapar rum för livskvalitet. Det är miljöer som är utformade efter kartlagda behov och inbjuder till måltider, sällskap, möten, aktiviteter och vila – enskilt eller tillsammans. De tar också hänsyn till både hårda och mjuka värden, stöttar boende, personal och anhöriga över tid och skapar hälsoekonomiska effekter utifrån tre parametrar:

HÅLLBARA MÄNNISKOR

 • Inkludering och involvering av alla intressenter i projektet från första stund för att skapa delaktighet och stärka kulturen.
 • En miljö som inspirerar, stimulerar och aktiverar såväl boende och personal som anhöriga.
 • En trygg miljö med hemkänsla som är avlastande och stöttar individen i vardagens aktiviteter.
 • Ökat välbefinnande för alla genom möjlighet till variation – att kunna röra sig mellan olika typer av sinnliga upplevelser och ergonomiskt riktiga miljöer.
 • Känsla av samhörighet och stolthet över vårdmiljön man vistas i (hem, arbetsplats och mötesplats).

HÅLLBARA MILJÖER

 • Rätt inredningslösningar på rätt platser som ger miljöer som effektivt stödjer faktiska aktiviteter.
 • Variation av flexibla och multifunktionella miljöer som går att anpassa efter vårdsituation.
 • Framtidssäkrade miljöer när det gäller kvalitet, tidlös design och möjlighet att anpassa över tid.
 • En miljö som är inkluderande och kan individanpassas efter många olika behov.
 • En miljö som är trygg, lätt att förstå och hitta i.

HÅLLBAR EKONOMI

 • Effektivt nyttjande av lokaler, som tar tillvara på vårdmiljöns alla ytor.
 • Hälsoekonomiska effekter genom att alla miljöer är väl eftertänkta och stödjer det dagliga livet.
 • Rätt inredningslösning från början – en framtidssäkrad och hållbar investering baserad på kartlagda behov.
 • En miljö som stärker, särskiljer och markerar verksamhetens vision och varumärke samt gör det lättare att rekrytera både boende och personal.
 • Minskad risk för olyckor och sjukskrivningar.

Få mer inspiration och kunskap i vårt senaste magasin

Läs här

Välkommen att höra av dig!

Vill du veta mer om Kinnarps Next Care® och hur vår vårdmiljöanalys kan utveckla er verksamhet? Eller är du kanske intresserad av specifika delar av vår metod? Vi anpassar allt efter behov och var ni befinner er i processen. En inspirerande föreläsning? Utbildning i kravställning på inredning för vårdmiljöer inför köp av inredning? Produktrådgivning? Workshops för att skapa en gemensam vision i personalgruppen? En nulägesanalys eller en helt komplett vårdmiljöanalys? Hör av dig så skräddarsyr vi en lösning.

Kontakta oss